26.1 C
Kampar
17 April, 2024
 • Home
 • Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat

Admin

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM :

 1. PP No. 99 Tahun 2000 Jo. PP No. 12 Tahun 2002;
 2. Kep. BKN No. 12 Tahun 2002;

PENGERTIAN :

 • Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 • Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
 • Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
 • Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

 

A. Kenaikan Pangkat Reguler.
1.  Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler untukkenaikan  pertama kali:
 1. Fotocopi  sah Keputusan  Pengangkatan   CPNS;
 2. Fotocopi sah Keputusan Pengangkatan    PNS;
 3. Fotocopi sah Ijazah dan transkrip   nilai  sesuai   formasinya;
 4. Fotocopi  sah Penilaian   Prestasi   Kerja   PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Surat Pernyataan  Tidak pernah dijatuhi   Hukuman Disiplin  dari  Pejabat  yang berwenang;
 6. Fotocopi  sah   Keputusan Pangkat  terakhir dan   SK Jabatan   atasan   langsung;
 7. Fotocopi   sah  daftar   hadir  Pegawai   dan  daftar  hadir  Apel   Pagi   Pegawai    2  (dua)  tahun terakhir;
 8. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap.

 

 2.  Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler
 1. Fotocopi sah Keputusan Kenaikan  Pangkat terakhir;
 2. Fotocopi  sah Keputusan pengangkatan dalam  jabatan  terahir
 3. Fotocopi  sah Surat Tanda Lulus   Ujian dinas bagi  kenaikan   golongan ruang I/d  ke II/a dan kenaikan  golongan ruang II/d ke III/a;
 4. Fotocopi  sah Penilaian   Prestasi  Kerja  PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Fotocopi    sah   Surat    Tanda   Tamat/Ijazah/Diploma       bagi   Pegawai   Negeri    Sipil    yang memperoleh  peningkatan    pendidikan;
 6. Fotocopi  sah  Keputusan Pangkat terakhlr dan SK Jabatan   atasan langsung;
 7. Fotocopl    sah   Keputusan     tentang    Tugas     Belajar   bagi   Pegawai   Negeri   Sipil     yang melaksanakan  tugas      belajar      dan      sebelumnya      tidak      menduduki      jabatan struktural/fungsional    tertentu;
 8. Surat Keterangan Tidak Sedang   Dijatuhi  Hukuman   Disiplin dari  Pejabat  Yang Berwenang;
 9. Surat   Penugasan     dipekerjakan/diperbantukan       diluar    instansi    induk    bagi   yang  tidak menduduki jabatan   struktural   atau jabatan   fungsional tertentu;
 10. Fotocopi  sah  daftar   hadir  Pegawai   dan  daftar  hadir   Apel  Pagi   Pegawai    2  (dua) tahunterakhir;
 11. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap.

 

B. Kenaikan Pangkat Pilihan :
 1.  Kenaikan Pangkat  Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu  untuk  kenaikan pertama kali:
 1. Fotocopi  sah Keputusan   Pengangkatan   CPNS;
 2. Fotocopi sah Keputusan  Pengangkatan    PNS;
 3. Fotocopi sah Ijazah dan Transkrif    Nilai  sesuai formasinya;
 4. Fotocopi sah Keputusan Pengangkatan   dalam  Jabatan;
 5. Asli Penetapan   Angka Kredit  baru;
 6. Fotocopi  sah Surat Tanda Lulus  Diklat   Pengangkatan;
 7. Fotocopi sah Penilaian   Prestasi  Kerja  PNS 2 (dua) tahun  terakhir;
 8. Fotocopi sah Keputusan   Pangkat  terakhir dan SK Jabatan    atasan langsung;
 9. Surat Keterangan   Tidak Sedang  Dijatuhi Hukuman  Disiplin dari  Pejabat  Yang Berwenang;
 10. Fotocopi  sah  daftar   hadir  Pegawai   dan  daftar  hadir  Apel  Pagi   Pegawai   2  (dua)  tahun terakhir;
 11. Berkas  dibuat 2 (dua)  rangkap.
 2.  Persyaratan Kenaikan Pangkat FungsionalTertentu
 1. Fotocopi sah Keputusan   Kenaikan   Pangkat  terakhir;
 2. Fotocopi  sah Keputusan jabatan  terakhir;
 3. Fotocopi   sah  Keputusan   Pembebasan   Sementara   dan  Keputusan  Pengangkatan  Kembali bagi   Fungsional    tertentu   yang   lebih   dari   5 tahun  tidak  mengajukan   Kenaikan Pangkat terhitung   dari  Keputusan    Pangkat  terakhir.   Persvaratan    ini  dikecualikan    bagi Jabatan Fungsional   Guru;
 4. Daftar Riwayat  Pangkat/Jabatan;
 5. Asli Penetapan   Angka Kredit  baru dan Fotocopi sah Penetapan  Angka Kredit  lama;
 6. Fotocopi  sah Surat Tanda Lulus Diklat  Penjenjangan;
 7. Fotocopi sah Penilaian   Prestasi  Kerja PNS  2 tahun  terakhir;
 8. Fotocopi sah Keputusan Pangkat terakhir  dan SK Jabatan   atasan  langsung;
 9. Surat Keterangan  Tidak Sedang  Dijatuhi  Hukurnan Disiplin dari  Pejabat Yang Berwenang;
 10. Fotocopi  sah  daftar  hadir    Pegawai   dan   daftar  hadir  Apel   Pagi   Pegawai    2  (dua)  tahun terakhir;
 11. Berkas dibuat  2 (dua)  rangkap dan 5 (lima)  rangkap untuk  kenaikan   pangkat ke golonganIV/c ke atas.
 3.  Persyaratan   Kenaikan  Pangkat  Struktural
 1. Fotocopi sah Keputusan Kenaikan Pangkat   terakhir
 2. Salinan/Fotocopi    sah   Keputusan    jabatan    lama  (disertai    Serita  Acara  Sumpah Jabatan, Surat Pernyataan   Melaksanakan   Tugas, Surat Pernyataan  Menduduki Jabatan);
 3. Salinan/Fotocopi   sah  Keputusan  jabatan   Baru   (disertai  Serita   Acara  Sumpah   Jabatan, Surat Pernyataan  Melaksanakan   Tugas,  Surat Pernyataan  Menduduki   Jabatan;
 4. Fotocopi sah Ijazah  S2  dan  Transkrif  Nilai atau  Surat Tanda  Lulus Ujian   dinas atau SuratTanda  Lulus Pendidikan   dan  Pelatihan   Kepemimpinan    Tingkat  III  bagi  kenaikan golongan ruang 111/d  ke golongan IV/a;
 5. Daftar Riwayat  Pangkat/]abatan;
 6. Fotocopi  sah Penilaian  Prestasi  Kerja PNS 2 tahun terakhir;
 7. Fotocopi sah Keputusan  Pangkat  terakhir  dan SK Jabatan atasan  langsung;
 8. Surat  Penugasan   dipekerjakan/diperbantukan      diluar   instansi   induk   bagi yang  menduduki jabatan;
 9. Surat Keterangan   Tidak Sedang  Dijatuhi  Hukuman Disiplin   dari Pejabat  Yang Berwenang;
 10. Fotocopi   sah  daftar   hadir  Pegawai dan  daftar  hadir   Apel   Pagi   Pegawai   2  (dua)   tahun terakhir;
 11. Berkas dibuat  2 (dua)  rangkap dan 5 (lima) rangkap untuk  kenaikan pangkat ke golongan IV/c ke atas.
   4.  Persyaratan  Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
 1. Fotocopi  sah Keputusan Kenaikan  Pangkat  terakhir;
 2. Fotocopi   sah   Ijazah  terbaru   yang terakreditasi    sesuai   aturan  yang  berlaku   dan TranskrifNilai;
 3. Fotocopi  sah Surat Tanda  Lulus Ujian Kenaikan Pangkat   Penyesuaian   Ijazah;
 4. Fotocopi sah Surat Keterangan Ijin  Belajar atau Keputusan  Tugas Belajar;
 5. Uraian  Tugas  dari Kepala Organisasi   Perangkat   Daerah   paling  rendah eselon II;
 6. Fotocopi sah Penilaian    Prestasi  Kerja   PNS 2 tahun  terakhir;
 7. Fotocopi  sah  Keputusan    Pangkat  terakhir  dan SK Jabatan atasan   langsung;
 8. Surat Keterangan   Tidak  Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin   dari  Pejabat  Yang  Berwenang;
 9. Fotocopi   sah   daftar  hadir    Pegawai    dan   daftar  hadir   Apel   Pagi   Pegawai   2  (dua) tahun terakhir;
 10. Berkas  dibuat   2 (dua)  rangkap.
  5.  Persyaratan   Kenaikan  Pangkat  Sedang  Melaksanakan Tugas  Belajar
 1. Fotocopi sah Keputusan Kenaikan   Pangkat  terakhir
 2. Fotocopi sah Keputusan jabatan terakhir;
 3. Fotocopi     sah   Keputusan   tentang   Tugas   Belajar    bagi    Pegawai    Negeri     Sipil    yang melaksanakan  tugas  belajar    dan  sebelumnya  menduduki  jabatan    struktural/fungsional tertentu;
 4. Fotocopi  sah  Keputusan    Pemberhentian   dalam   Jabatan    Struktural    atau   Pembebasan Sementara   bagi jabatan  fungsional   tertentu;
 5. Fotocopi   sah  Penetapan    Angka  Kredit  lama  bagi  yang  sebelumnya    mempunyai  jabatan Funqsional  tertentu;
 6. Fotocopi  sah Penilaian    Prestasi   Kerja PNS 2 tahun terakhir;
 7. Fotocopi sah Keputusan  Pangkat terakhir dan SK Jabatan  atasan langsung;
 8. Surat Keterangan  Tidak Sedang  Dijatuhi Hukuman Disiplin  dari Pejabat  Yang Bervvenang;
 9. Fotocopi  sah   daftar  hadir  Pegawai dan  daftar  hadir   Apel   Pagi Pegawai   2  (dua)   tahun terakhir;
 10. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap.
  6.  Persyaratan Kenaikan Pangkat Telah Melaksanakan Tugas Belajar
 1. Fotocopi sah  Keputusan Kenaikan    Pangkat   terakhir;
 2. Fotocop sah Keputusan jabatan   terakhir;
 3. Fotocopi  sah   Keputusan      tentang   Tugas   Belajar bagi Pegawai   Neger Sipil yangmelaksanakan     tugas  belajar    dan  sebelumnya  menduduki    jabatan  struktural/fungsional tertentu;
 4. Fotocopi    sah  Keputusan    Pemberhentian     dalam    Jabatan   Struktural   atau  Pembebasan Sementara  bagi  jabatan  fungsional   tertentu;
 5. Fotocopi   sah   Penetapan   Angka  Kredit  lama   bagi yang  sebelumnya   mempunyai  jabatan Fungsional tertentu;
 6. Asli Penetapan   Angka Kredit  baru;
 7. Fotocopy sah Ijazah dan transkrif   nilai terbaru;
 8. Fotocopi  sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir;
 9. Fotocopi sah Keputusan   Pangkat  terakhir  dan SK Jabatan atasan langsung;
 10. Surat Keterangan   Tidak Sedang  Dijatuhl  Hukuman Disiplin dari Pejabat  Yang Berwenang;
 11. Fotocopi  sah  daftar  hadir  Pegawai  dan  daftar  hadir  Apel  Pagi   Pegawai  2  (dua)  tahun terakhir;
 12. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap.